Przeskocz do treści

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16, 17, 18 czerwca 2020 godzina 9.00. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Uczniowie proszeni są o przybycie o godz. 8.15.

Instrukcja na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy nr 92 w Poznaniu,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 1. W egzaminie może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – dyrektor powinien zostać poinformowany, że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją lub przebywająca w domu z taką osobą.
 3. Jedynie w sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy (np. mający znaczne problemy w poruszaniu się) lub wynika to z dostosowania egzaminu dla danego zdającego, na teren szkoły może z nim wejść rodzic/opiekun prawny.
 4. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów, zegarków typu smartwatch, maskotek, książek).
 5. Jeżeli zdający, wbrew zaleceniom, wniesie na teren szkoły telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne, otrzyma foliową koszulkę, która zostanie podpisana i zdeponuje ją w sekretariacie szkoły. Za pozostawione sprzęty szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zdający korzystają z własnych przyborów (zdający powinni mieć własny długopis z wkładem w kolorze czarnym) nie mogą sobie wzajemnie ich użyczać.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej i posiłków, które zdający powinni przynieść ze sobą (dopuszczalna jest butelka wody niegazowanej o pojemności 0,5 litra.
 8. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej.
 9. W przypadku korzystania z materiałów egzaminacyjnych lub urządzeń udostępnionych grupie zdających przez szkołę, obowiązkowe jest korzystanie z płynu dezynfekcyjnego zapewnionego przez szkołę przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia przez każdego zdającego.
 10. W dniach egzaminu – 16,17,18 czerwca 2020 – uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.15. z zachowaniem dystansu 1,5 m. Zbiórka przed budynkiem szkoły. Wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie na polecenie członka Zespołu Nadzorującego w następującej kolejności:
  • zdający w sali nr 11
  • zdający w sali nr 14
  • zdający w sali nr 15
  • zdający w sali nr 27

Listy zdających w poszczególnych salach będą znajdować się przy wejściu do szkoły.

 1. Przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce oraz zakrywają usta i nos (maseczka albo przyłbica). Stoliki z płynem do dezynfekcji będą ustawione również w każdej sali egzaminacyjnej.
 2. Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej, zajmuje miejsce zgodnie z wylosowanym przez przewodniczącego lub członka zespołu, numerem stolika.
 3. Każdy zdający zobowiązany jest stosować obowiązujące zasady bezpieczeństwa, a w szczególności powstrzymanie się od dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu oraz o przestrzegania higieny kaszlu i oddychania.
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu; w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej także w sytuacji, gdy zakończył pracę.
 5. Po zakończonym egzaminie, uczniowie wychodzą ze szkoły, zachowując co najmniej 1,5m odstępy, unikając spotkań w grupie.