Przeskocz do treści

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16, 17, 18 czerwca 2020 godzina 9.00. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Uczniowie proszeni są o przybycie o godz. 8.15.

Instrukcja na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy nr 92 w Poznaniu,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 1. W egzaminie może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – dyrektor powinien zostać poinformowany, że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją lub przebywająca w domu z taką osobą.
 3. Jedynie w sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy (np. mający znaczne problemy w poruszaniu się) lub wynika to z dostosowania egzaminu dla danego zdającego, na teren szkoły może z nim wejść rodzic/opiekun prawny.
 4. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów, zegarków typu smartwatch, maskotek, książek).
 5. Jeżeli zdający, wbrew zaleceniom, wniesie na teren szkoły telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne, otrzyma foliową koszulkę, która zostanie podpisana i zdeponuje ją w sekretariacie szkoły. Za pozostawione sprzęty szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zdający korzystają z własnych przyborów (zdający powinni mieć własny długopis z wkładem w kolorze czarnym) nie mogą sobie wzajemnie ich użyczać.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej i posiłków, które zdający powinni przynieść ze sobą (dopuszczalna jest butelka wody niegazowanej o pojemności 0,5 litra.
 8. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej.
 9. W przypadku korzystania z materiałów egzaminacyjnych lub urządzeń udostępnionych grupie zdających przez szkołę, obowiązkowe jest korzystanie z płynu dezynfekcyjnego zapewnionego przez szkołę przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia przez każdego zdającego.
 10. W dniach egzaminu – 16,17,18 czerwca 2020 – uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.15. z zachowaniem dystansu 1,5 m. Zbiórka przed budynkiem szkoły. Wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie na polecenie członka Zespołu Nadzorującego w następującej kolejności:
  • zdający w sali nr 11
  • zdający w sali nr 14
  • zdający w sali nr 15
  • zdający w sali nr 27

Listy zdających w poszczególnych salach będą znajdować się przy wejściu do szkoły.

 1. Przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce oraz zakrywają usta i nos (maseczka albo przyłbica). Stoliki z płynem do dezynfekcji będą ustawione również w każdej sali egzaminacyjnej.
 2. Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej, zajmuje miejsce zgodnie z wylosowanym przez przewodniczącego lub członka zespołu, numerem stolika.
 3. Każdy zdający zobowiązany jest stosować obowiązujące zasady bezpieczeństwa, a w szczególności powstrzymanie się od dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu oraz o przestrzegania higieny kaszlu i oddychania.
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu; w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej także w sytuacji, gdy zakończył pracę.
 5. Po zakończonym egzaminie, uczniowie wychodzą ze szkoły, zachowując co najmniej 1,5m odstępy, unikając spotkań w grupie.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypominamy, aby w najbliższym czasie uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami odbierali materiały do samodzielnej pracy w domu w postaci plików, linków i innych materiałów przesyłanych na konta rodzicielskie na iDzienniku.

Nauczyciele na bieżąco przesyłają na konta rodziców odpowiednie materiały dotyczące ich przedmiotów.

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły lub wychowawcą klasy.

Na podstawie rekomendacji Miasta Poznania oraz decyzji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu za zgodą organu prowadzącego, informuję że od dnia 11 marca do dnia 24 marca 2020 zawiesza się zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo- wychowawcze na terenie placówki.
Decyzję podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W tym terminie szkoła zostaje zamknięta dla uczniów i nauczycieli.

O wszelkich zmianach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

11 grudnia 2019 odbył się w naszej szkole, zorganizowany przez Dyrekcję, koncert poznańskiej wokalistki Dominiki Dobrosielskiej. Solistka zaprezentowała głównie piosenki francuskie, którym przysłuchiwali się grono pedagogiczne SP 92, wychowawcy Hufca Pracy, rodzice i - oczywiście - nasi uczniowie i uczennice.

Na fortepianie Dominice akompaniował znany poznański aranżer i kompozytor - Piotr Wiza.

Koncert odbył się przy współudziale Fundacji Pomocy Socjalnej „POMOST”.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o dzisiejszych spotkaniach z rodzicami. Rodziców uczniów i uczennic klas VIII zapraszamy już od 17.30.

• o godz. 17: 30 w sali nr 14 dla rodziców uczniów klasy 8A i 8B spotkanie
z dyrektorem i doradcą zawodowym; będą przybliżone wstępne informacje
o możliwościach dalszego kształcenia się uczniów w szkołach ponadpodstawowych
• o godz. 18: 00 spotkania rodziców z wychowawcami klas; otrzymanie informacji
o ocenach i zachowaniu dziecka ( klasa 7A w sali nr 11, klasa 8A w sali nr 14, klasa 8B w sali nr 15)
• o godz. 18: 30 w gabinecie dyrektora (wejście przez sekretariat) spotkanie przedstawicieli rady rodziców z dyrektorem szkoły.

Z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone osiągnięciom Polski i Polaków na świecie. O godz. 11.11 uczniowie włączyli się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” i  odśpiewali wspólnie cztery zwrotki hymnu państwowego. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli udekorowano sale lekcyjne i budynek szkoły patriotycznymi emblematami. Młodzież  uczciła Niepodległość Kraju rozwiązując quizy i krzyżówki o Ojczyźnie.  Na lekcjach wychowawczych uczniowie dowiedzieli się o roli Patrona Szkoły, Ignacego Jana Paderewskiego, w procesie odradzania Polski. W niedzielę, 11 Listopada 2018 r. , uczniowie uczestniczyli w uroczystości patriotycznej na Cmentarzu Jeżyckim na Nowinie.